fbpx » Doradztwo

Doradztwo dla firm

Jeżeli w twojej firmie przewozisz towary niebezpieczne, wysyłasz, odbierasz, napełniasz czyli twoja działalność wiąże się obrotem towarami niebezpiecznymi powinieneś wyznaczyć tzw. Doradcę ADR (DGSA). Obowiązek taki nakłada art. 15 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Może to być pracownik firmy, właściciel lub zewnętrzny specjalista. Jednymi z najważniejszych obowiązków doradcy jest dbanie, aby przedsiębiorstwo obracało towarami niebezpiecznymi w zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli bezpiecznie oraz sporządzenie sprawozdania rocznego dla Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w którym zawarte będą informacje nt. ilości towarów niebezpiecznych, którymi obracała twoja firma.

Oczywiście możesz skorzystać z naszej oferty doradczej. Sprawdzimy czy jako firma potrzebujesz wyznaczać Doradcę ADR. Jeżeli tak, przeprowadzimy audyt firmy pod kątem ADR, przeszkolmy pracowników oraz zadbamy o zgodność z przepisami. Dla swoich klientów jesteśmy zawsze w kontakcie bo wiemy, że w niektórych sytuacjach liczy się czas.

Koszt usługi DGSA ustalamy indywidualnie, dopasowując do profilu działalności firmy oraz faktycznej częstotliwości pracy z towarami niebezpiecznymi.

W okresie od 1 stycznia do 28 lutego sporządzamy sprawozdanie ADR dla firm nie związanych z nami stałą umową.

Dokładny wykaz obowiązków Doradcy ADR:

Odnośnie do działalności przedsiębiorstwa, doradca ma w szczególności następujące obowiązki:
• śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;
• doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
• przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych. Sprawozdanie powinno być przechowywane przez 5 lat i udostępniane władzom poszczególnych państw na ich żądanie.
Obowiązki doradcy obejmują również śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa, o której mowa:
• procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych;
• praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;
• procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
• prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa, obejmującego zmiany w przepisach oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej;
• wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
• prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
• wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;
• uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów;
• sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, pakowanie, napełnianie, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;
• stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
• wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu, czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom;
• wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań dotyczących pakowania, napełniania, załadunku i rozładunku;
• wprowadzenia planu ochrony