fbpx » Szkolenie PPOZ

Szkolenia PPOŻ

Szkolenia w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej prowadzone
są jako:

 1. Szkolenie wstępne – kierowane do pracowników nowo przyjmowanych i polega na zapoznawaniu ich z „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” obowiązującą w obiektach.
 2. Szkolenie podstawowe – polega na zapoznaniu pracowników z:
  • zagrożeniami pożarowymi występującymi w miejscu pracy,
  • zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
  • zadaniami i obowiązkami pracowników na wypadek pożaru,
  • zasadami i sposobami użycia urządzeń gaśniczych,
  • zasadami ewakuacji osób, za które odpowiedzialni są poszczególni pracownicy szkoły.
 3. Szkolenie specjalistyczne – kierowane jest do pracowników:
  • nadzorujących zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo,
  • prowadzących pracownie, laboratoria, w których używa się materiały niebezpieczne pożarowo.